Stanovy klubu

26.04.2011 18:45

STANOVY KLUBU SKALNIČKÁŘŮ CAMPANULA BRUNTÁL

 

Část I - Všeobecná ustanovení

§ 1 - Název, sídlo a obvod působnosti

Název:   Klub skalničkářů Campanula Bruntál

Sídlo:     Bruntál

Obvod působnosti:  Česká republika

 

Část II - Organizační ustanovení  

§ 2 - Náplň činnosti

Klub je specializovanou zájmovou nepolitickou organizací, sdružující milovníky přírody, zájemce o pěstování skalniček a ochranu životního prostředí.

Ø      soustavnou osvětovou činností pomáhá zvyšovat úroveň zahradní kultury a životního prostředí

Ø      pořádá výstavy a prodej přebytků výpěstků svých členů

Ø      organizuje výměnu semen

Ø      vlastním nákladem vydává odborný zpravodaj a další odborné publikace

Ø      přednáškami, půjčováním odborné literatury, tématickými zájezdy a další činností všestranně napomáhá odbornému růstu svých členů

Ø      spolupracuje s jednotlivci a skupinami podobného zaměření v tuzemsku i zahraničí s cílem získávání a výměny zkušeností

Ø      klub má právní subjektivitu, hospodaří samostatně s vlastními finančními prostředky a má právo o nich rozhodovat

Ø      smyslem činnosti klubu je rovněž navazování přátelských a nekonfliktních vztahů, vytváření příjemných zážitků, estetických zážitků a radosti ze společných zájmů

§ 3  - Členství

1. členství v klubu je dobrovolné, členem se může stát každá svéprávná osoba starší 18 let, souhlasí-li se stanovami klubu

2. člena přijímá výbor klubu na základě písemné přihlášky, členství vzniká přijetím a zaplacením členského příspěvku, členský příspěvek se    platí dopředu, nejpozději do 31.3. pro příslušný kalendářní rok

3. nový člen uhradí zápisné za které získá členský průkaz, stanovy a poslední č. Zpravodaje

4. zánik členství: a) odhláškou (ústním či písemným sdělením)

                           b) vyloučením

                            c) úmrtím

§ 4 -   Práva a povinnosti členů

1. členové klubu mají právo zejména:

    a)   volit a být volen do všech funkcí klubu

    b)   podílet se na všech členských výhodách, obracet se na výbor klubu se svými dotazy,

          připomínkami a stížnostmi

    c)      účastnit se členských schůzí a všech akcí, které klub pořádá

2. členové klubu mají povinnost zejména:

    a)   účastnit se aktivně práce v klubu a plnit funkce, do kterých byli zvoleni

    b)   dodržovat stanovy a plnit všechna usnesení

    c)   platit ve stanovené lhůtě členský příspěvek

 

§ 5   -   Vyloučení člena

1. pro nezaplacení členského příspěvku do 31.3. pro příslušný kalendářní rok ani po lhůtě stanovené písemnou výzvou (původně: a/)

2. o vyloučení rozhoduje výbor klubu usnesením na své schůzi a to souhlasem nadpoloviční většiny svých členů)

§ 6   -   Členský průkaz, čestné členství

1. k prokázání členství slouží členský průkaz, vyhotovený a předaný členu klubu výborem klubu 

2. zvlášť zasloužilým členům klubu může být uděleno čestné členství, o jeho udělení rozhoduje členská schůze na návrh výboru klubu

vypouští se text: Orgány klubu jsou:

a) členská schůze - výroční členská schůze

b) výbor

c) revizní komise

 

Část III   -   Orgány klubu

§ 7   -   Členská schůze, výroční členská schůze 

1. členskou schůzi svolává výbor klubu podle potřeby, nejméně 2x do roka, členská schůze projednává a hodnotí plnění plánu práce a plnění rozpočtu (původně: finančního plánu)   a další úkoly vyplývající z § 2 stanov, odvolává ze závažných důvodů členy výboru 

2. výroční členskou schůzi svolává výbor jako jarní pravidelnou členskou schůzi

Výroční členská schůze projednává zejména:

a) výroční zprávu o činnosti, zprávu o plnění rozpočtu a pokladní zprávu, zprávu revizní komise a tyto zprávy schvaluje

b) schvaluje plán práce a rozpočet pro příslušný kalendářní rok

c) volí na období 3 let jmenovitě předsedu, 6 - 10 členů výboru a to tak, aby byl vždy lichý počet a 3 členy revizní komise

d) stanoví výši členského příspěvku pro následující kalendářní rok

e) usnáší se na způsobu plnění dalších úkolů navržených výborem nebo členy klubu v souladu s § 2 stanov

§ 8   -   Výbor klubu 

1. výbor tvoří předseda spolu s dalšími zvolenými členy, na své nejbližší schůzi zvolí výbor ze svého středu ostatní funkcionáře klubu

2. schůze výboru jsou svolávány předsedou klubu podle potřeby, nejméně jednou za 3 měsíce

3. výbor je zodpovědný členské schůzi za činnost klubu a do jeho působnosti patří zejména:

a) přijímání nových členů

b) vyloučení členů pro neplnění povinností vyplývajících ze stanov

c) zajišťování úkolů podle usnesení členských schůzí

d) zajišťuje výběr členských poplatků

e) disponuje s finančními prostředky v souladu s plánem práce a rozpočtem klubu pro příslušné rozpočtové období 

f) vybírá delegáty, kteří se zúčastní setkání skalničkářských organizací

§ 9   -   Revizní komise

1. revizní komise na svém nejbližším zasedání po volbě zvolí ze svého středu předsedu

2. provádí revizi hospodaření klubu nejméně jedenkrát za rok

3. kontroluje plnění usnesení členských schůzí

4. s výsledky kontrol seznamuje jak výbor klubu, tak členskou schůzi

5. na výroční členské schůzi předkládá zprávu za uplynulý kalendářní rok

6. za svou činnost je revizní komise zodpovědná výroční členské schůzi

7. předseda revizní komise má právo zúčastňovat se jednání výboru s hlasem poradním

 

Část IV   -   Hospodaření klubu  

§ 10   -   Finanční prostředky    

1. členské příspěvky

2. výnosy z akcí klubu

3. pokladní hotovost

4. prostředky na běžném účtu

5. dotace

6. sponzorské dary

§ 11   -   Materiálové prostředky 

1. materiál a předměty krátkodobé i dlouhodobé spotřeby dle jednotlivých evidencí

2. klub hospodaří se svými majetkovými hodnotami v souladu s platnými předpisy 

 

Část V   -   Společná ustanovení 

§ 12   -   Zastupování klubu 

1. navenek klub zastupuje předseda, místopředseda a další členové výboru vybavení písemným pověřením předsedy 

§ 13   -   Zánik klubu 

1. klub zanikne, souhlasí-li s tím nadpoloviční většina členské základny na výroční členské schůzi nebo mimořádné členské schůzi svolané k tomu účelu

2. v případě zániku klubu bude majetek klubu prodán a finanční prostředky budou rovným dílem rozděleny mezi členy klubu 

§ 14   -   Ostatní ujednání 

1. stanovy klubu jsou podrobně rozpracovány v Jednacím řádu

2. stanovy klubu vstupují v platnost schválením na členské schůzi a to nadpoloviční většinou přítomných 

 

Stanovy byly schváleny členskou schůzí dne 26.3.2011. 

 

 Ing. Pavel Hejsek                                           Miluše Hejsková

 ………………………………………                                           ……………………………………

       předseda                                                   místopředseda